Missie

Wie zijn we?

Kinderdagverblijf Kinderrijk zet zijn deuren open voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Kinderen van alle nationaliteiten, alle sociale milieus en kinderen met een beperking zijn welkom.

Ons kinderdagverblijf is opgedeeld in acht babygroepen (kribbe) en zes peutergroepen (peutertuin). In de babygroepen trachten we zoveel mogelijk te werken op het ritme van de kinderen. In de peutergroepen is er sprake van een vaste dagstructuur. We voorzien echter wel voldoende tijd voor vrij spel.

Wat doen we?

Binnen Kinderrijk zetten een dertigtal medewerkers zich elke dag in voor de opvoeding en verzorging van 136 baby’s en peuters. In de werkzaamheden van elke dag streven wij er naar om zoveel mogelijk kindgericht te werk te gaan. Ieder kind krijgt kansen om zich te ontplooien in een veilige omgeving. Er is een aanbod van speelgoed en materiaal aangepast aan de leeftijd van het kind. In onze pedagogische begeleiding trachten we consequent te zijn. Verder hebben we op organisatorisch vlak een vaste structuur en regelmaat. In samenspraak met de ouders kunnen we flexibel omgaan met afspraken. We moeten hierbij echter wel steeds rekening houden met wetgeving. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de gezondheid van uw kind en informeren we, indien nodig, de ouders. Bij ziekte van uw kind zijn er kinderbegeleidsters die thuisopvang kunnen verlenen.

Hoe vervullen we onze taak?

Binnen Kinderrijk stellen we het kind centraal en proberen we ieder kind zoveel mogelijk individueel te volgen binnen een bepaalde regelmaat en structuur. Belangrijk hiervoor is de open communicatie met ouders. Goede afspraken zorgen ervoor dat de werking gestructureerd verloopt.

Iedereen binnen Kinderrijk tracht, met zijn eigen persoonlijkheid, een vlotte dagelijkse werking te verzekeren. We streven er hierbij wel naar om achter dezelfde pedagogische principes te staan.

Binnen Kinderrijk worden er elke dag verse maaltijden gemaakt. Het keukenpersoneel zorgt voor een aangepaste voeding. Het onderhoudspersoneel garandeert hierbij een degelijke hygiëne.

Verder trachten we ons flexibel op te stellen ten aanzien van nieuwe ideeën, werkmethodes en veranderingen binnen de wetgeving. Dit met als oogmerk eventuele leemtes aan te vullen en  een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.